Działalność badawczo-rozwojowa

Informacja o obecnie realizowanych projektach badawczych znajduje się TUTAJ

W ramach naszej działalności podejmujemy liczne inicjatywy o charakterze badawczo-rozwojowym. Nasza aktywność naukowa skupia się w następujących obszarach tematycznych:


Rzeki, jeziora – temat ten ukierunkowany jest na zagadnienia związane z ekologią i ochroną wód powierzchniowych. W szczególności analizowane są następujące badania:

 • różnorodność biologiczna roślinności wodnej w rzekach i jeziorach,
 • zastosowanie roślinności wodnej w bioindykacji stanu ekologicznego rzek,
 • wpływ przekształceń hydromorfologicznych na strukturę roślinności wodnej,
 • modelowanie powiązań pomiędzy różnymi zasięgami przestrzennymi użytkowania zlewni a stanem ekologicznym rzek mierzonym metodami makrofitowymi,
 • uwarunkowania ekologiczne występowania bobra i zimorodka w dolinach rzecznych.

Zagospodarowanie przestrzeni – w ramach tego tematu podejmowane są następujące inicjatywy badawcze:

 • ocena wpływu użytkowania zlewni na stan ekologiczny rzek,
 • zastosowanie metod teledetekcyjnych w analizie struktury zagospodarowania przestrzeni,

Gatunki inwazyjne – podejmowane są tu badania obejmujące następujące zagadnienia:

 • występowanie gatunków inwazyjnych roślin w dolinach rzecznych,
 • wpływ struktury zagospodarowania przestrzeni na proliferację gatunków inwazyjnych,

Prawo ochrony środowiska – prace badawcze dotyczące szeroko pojętej prawnej ochrony środowiska:

 • instytucje prawnej ochrony obszarów wodno-błotnych w prawie międzynarodowym,
 • problematyka usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • zezwolenia i nadzór działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

 


Gospodarka odpadami – w ramach tego tematu podejmowane są następujące prace badawczo-rozwojowe:

 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
 • zasiedlenie śmieci w rzekach przez organizmy peryfitonowe.