Obecnie realizowane projekty badawcze

Poniżej przedstawiamy listę wybranych projektów badawczych obecnie realizowanych przez członków naszego Towarzystwa. Zapraszamy do współpracy!

Rzeki, jeziora

  • Uwarunkowania ekologiczne występowania zimorodka  (Alcedo atthis) w dolinach rzek nizinnych – temat realizowany jest od 2014 r. Do tej pory wykonano badania terenowe w dolinie rzeki Brdy i Drawy. W obecnym sezonie wegetacyjnym badania będą kontynuowane między innymi w środkowym odcinku doliny rzeki Wisły. Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zoologicznego LINK

20150722_130612

 

 

 

 

 

  • Wpływ bobra europejskiego (Castor fiber) na wybrane parametry przyrodnicze dolin rzecznych – temat realizowany jest od 2015 r. Do tej pory wykonano badania terenowe w dolinie rzeki Rawki i Drawy. W obecnym sezonie wegetacyjnym badania będą kontynuowane między innymi w środkowym odcinku doliny rzeki Wisły.
  • Inwentaryzacja botaniczna cieków i zbiorników wodnych znajdujących się na obszarze Aglomeracji Poznańskiej – pierwsze prace badawcze zostały wykonane w 2016 r. na wybranych odcinkach Strumienia Junikowskiego.

Gatunki inwazyjne

  • Wpływ regulacji prawnych na występowanie obcych gatunków inwazyjnych w dolinach rzecznych na przykładzie rzeki Odry – badania realizowane od 2014 r. Do tej pory zrealizowano badania na odcinku rzeki w sąsiedztwie Słubic po stronie niemieckiej i polskiej. W bieżącym okresie wegetacyjnym planowane są kolejne badania w tym zakresie. Pierwsze wyniki badań zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej w 2014 r. w Ljubljanie (Słowenia) LINK DO PUBLIKACJI

Prawo ochrony środowiska

  • Instytucje prawne ochrony obszarów wodno-błotnych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej – temat realizowany od 2013 r.